Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Doradztwo zawodowe - informacje ogólne

Doradztwa zawodowego w szkole podstawowej:

 

ORIENTACJA ZAWODOWA DLA KLAS I-III i KLAS IV-VI- ogół działań o charakterze dydaktyczno- wychowawczym, ukierunkowanych na kształtowanie u uczniów klas I-VI szkoły podstawowej pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji poprzez poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy.


- DORADZTWO ZAWODOWEDLA KLAS VII- VIII- uporządkowane i zaplanowane działania mające na celu wspieranie uczniów klas VII-VIII w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.

 • Celem preorientacji i orientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie dzieci i uczniów z wybranymi zawodami i środowiskiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji a także pobudzanie i rozwijanie zdolności oraz zainteresowań.
 • Celem doradztwa zawodowego jest przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

Program szkolnego doradztwa zawodowego obejmuje cztery obszary

·         a) poznawania własnych zasobów, m. in. : zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń. Kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia;

·         b) świata zawodów i rynku pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy;

·         c) rynku edukacyjnego i uczenia się przez całe życie m.in.: znajomość systemu edukacji i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie;

·         d) planowania własnego rozwoju i podejmowania decyzji edukacyjno- zawodowych, m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.

Dodatkowo pomoc w zakresie diagnozy pod kątem dalszego kierunku kształcenia się i wyboru zawodu można uzyskać:


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Białymstoku
ul. Piotrkowska 2, 15-439 Białystok tel. 85 744 53 50 www.poradnia.bialystok.pl


Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego
15-001  Białystok, ul. Ciepła 32 tel.: 782 655 650
www.ckubialystok.pl e-mail:
 lcdz@ckubialystok.pl, doradca@ckubialystok.pl

 

Absolwent szkoły podstawowej

 • zna strukturę szkolnictwa ponadpodstawowego,
 • zna kryteria przyjęć do szkół,
 • umie szukać informacji i korzystać z różnych dostępnych źródeł,
 • zna siebie, swoje mocne i słabe strony oraz własne predyspozycje do wykonywania zawodu,
 • zna czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji o wyborze zawodu,
 • zna zawody i ich podstawowe podziały,
 • wie, gdzie szukać pomocy w wyborze zawodu, szkoły i planowaniu kariery zawodowej,
 • dostrzega zmiany na rynku pracy,
 • potrafi zaplanować swoją drogę do zawodu.

 

Szkoła Podstawowa nr 9 
im. 42 Pułku Piechoty  w Białymstoku
ul. Legionowa 7
15 - 281 Białystok
Tel. do sekretariatu:
 85 742-06-09
Tel. do funduszu:
 85 742-82-37
Tel. do kierownika gospodarczego:
 85 748-93-07
Tel. do intendenta
731 747 727
e-mail:   szkola@sp9.bialystok.pl
deklaracja dostępności
Nabór 2021/2021