Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Informacje nt. przekształceń szkół i naboru w roku 2019/2020

Informacje podlaskiego kuratorium oświaty

Informacja o sposobie przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę na I etapie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę na I etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół ponadpodstawowych, dotychczasowych trzyletnich publicznych liceów ogólnokształcących i dotychczasowych czteroletnich publicznych techników:

  • dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum określa:

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586),

  • dla kandydatów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej określa:

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).


Przeliczanie punktów w pigułce:

ABSOLWENCI GIMNAZJUM

 W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego,

wynik przedstawiony w procentach z:

 

1) języka polskiego,

2) historii i wiedzy o społeczeństwie,

3) matematyki,

4) przedmiotów przyrodniczych,

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

 

mnoży się przez 0,2.

 

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone

w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.


ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego,

wynik przedstawiony w procentach z:

1) wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego,

b) matematyki

mnoży się przez 0,3;

2) wynik przedstawiony w procentach z:

a) jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie

oświaty,

b) języka obcego nowożytnego

mnoży się przez 0,2.


W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwie promocyjnym do klasy VII

szkoły podstawowej lub świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły

podstawowej z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem,

przyznaje się 7 punktów


Szkoła Podstawowa nr 9 
im. 42 Pułku Piechoty  w Białymstoku
ul. Legionowa 7
15 - 281 Białystok
Telefon : 85 742-06-09
faks : 85 742-82-37
e-mail:   szkola@sp9.bialystok.pl
Rekrutacja 2018