Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Programy i projekty


„F-LAB”w ramach Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkoła Podstawowa nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku rozpoczęła realizację projektu pt. „F-LAB”w ramach Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 2018-09-01 - 2020-02-29

Cele i założenia realizacji projektu: 
1. Poprawa jakości pracy Szkoły Podstawowej nr 9 w Białymstoku poprzez udział nauczycieli w zagranicznych kursach i szkoleniach.

Cele szczegółowe:
1. Wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez udział w kursach i szkoleniach języka angielskiego, z zakresu programowania i neurodydaktyki.
2. Podniesienie jakości pracy w Szkole Podstawowej nr 9 poprzez poznawania przez nauczycieli nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania w krajach Europy.
3. Wdrażanie nowych rozwiązań zaobserwowanych podczas kursów i szkoleń przez nauczycieli uczestniczących w wyjazdach zagranicznych.
Podczas 18 miesięcy nauczyciele z Szkoły Podstawowej nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku będą poszerzać swoje kompetencje i kwalifikacje na wyjazdach zagranicznych do Irlandii i Wielkiej Brytanii.
Dzięki działaniom przewidzianym w projekcie placówka będzie w lepszy, bardziej innowacyjny sposób działała na rzecz swoich grup docelowych – uczniów, rodziców, nauczycieli, środowiska lokalnego. Przez wdrożenie atrakcyjnych projektów, zgodnych z potrzebami uczniów i oczekiwaniami rodziców, podniesie kwalifikacje i kompetencje kadry nauczającej, nawiąże lepszą współpracę ze środowiskiem lokalnym, co w konsekwencji pozwoli na aktywniejsze włączanie dzieci i młodzieży w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, a także w przyszłości zwiększy ich kwalifikacje na rynku pracy.
Pracownicy szkoły będą mieli możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania.


Programy prozdrowotne i ekologiczne, które zostaną wprowadzone  w 2017/2018 roku: 

Program „Trzymaj Formę”(Organizator: SANEPID) 
W dniu 24 kwietnia 2006 r. Główny Inspektor Sanitarny powołał  Zespół ds. Opracowania i Wdrożenia "Krajowego Programu Zapobiegania Nadwadze, Otyłości i Chorobom Przewlekłym".  W wyniku pracy zespołu powstał program „Trzymaj Formę”. I edycja programu została wdrożona w zainteresowanych szkołach podstawowych i gimnazjalnych 
w roku 2006/2007.

Cel główny programu: Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia 
i aktywności fizycznej na zdrowie. 

Cele szczegółowe programu: 
1. Pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety aktywności fizycznej dla organizmu człowieka. 
2. Kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.
 3. Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych. 
4. Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym. 

Programem objęci są wszyscy uczniowie naszej szkoły, ale szczególny nacisk na realizację treści programu położony jest w klasach drugich gim,nazjalnych, program realizowany jest na lekcjach biologii, wychowania fizycznego oraz podczas rozmów indywidualnych z pielęgniarką szkolną i nauczycielem biologii. Z badań prowadzonych w naszym kraju wynika, iż w grupie dzieci i młodzieży około 10% ogółu populacji w wieku szkolnym ma nadwagę i otyłość. Zaledwie 30% młodzieży uczestniczy w zajęciach poprawiających sprawność fizyczną w czasie wolnym od zajęć. W związku z powyższym istnieje konieczność realizacji działań promujących zdrowe żywienie i wzrost aktywności fizycznej jako długofalowe i konsekwentne działanie prozdrowotne prowadzące do poprawy zdrowia dzieci i młodzieży.


2. Program „Mądre żywienie - zdrowe pokolenie” (Organizator: Polskie Towarzystwo dietetyki)
Program edukacyjno- badawczy „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie” obejmuje:
ocenę wiedzy żywieniowej młodzieży, edukację młodzieży szkolnej w zakresie zasad prawidłowego żywienia, ocenę stanu odżywienia młodzieży (za pomocą nieinwazyjnych metod), aktywizację młodzieży i nauczycieli poprzez organizowanie konkursów.
3. Program „Żyj smacznie i zdrowo”(Organizator: Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych)
 „Żyj smacznie i zdrowo” to akcja, której celem jest przekazanie uczniom   w atrakcyjnej formie, zasad prawidłowego i smacznego odżywiania, zachęcenie ich do pierwszych eksperymentów w kuchni i wspólnego, rodzinnego spożywania posiłków oraz zwrócenie ich uwagi na ważne problemy społeczne takie, jak marnowanie żywności, energii czy wody. 


4.. Ogólnopolski program edukacyjny „Akademia dojrzewania”- program profilaktyki 
zdrowotnej dla dziewcząt

Programem zostaną objęte uczennice klas VII i drugichgimnazjalnych. Podczas realizacji programu uczennice poznają przemiany zachodzące w ich organizmach podczas okresu dojrzewania oraz zasady higieny osobistej w tym okresie. 

5. „Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży” 
Ilość kleszczy z roku na rok globalnie się zwiększa. Przyczyną są łagodne zimy wynikające ze zmian klimatycznych. Występują one nie tylko w lasach, także na domowych trawnikach. Kleszcze przenoszą groźne dla człowieka i zwierząt choroby zakaźne: kleszczowe zapalenie mózgu i boreliozę. Są aktywne od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Województwo podlaskie jest terenem endemicznym chorób przenoszonych przez kleszcze, czyli ma wyższy od ogólnopolskiego wskaźnik zapadalności na te choroby.  Z danych epidemiologicznych wynika, iż na terenie woj. podlaskiego zachorowań na boreliozę przybywa z roku na rok natomiast zachorowania na Kleszczowe Zapalenie Opon Mózgowych i Mózgu utrzymują się  względnie na stałym poziomie.
Programem zostaną objęci uczniowie klas drugich gimnazjalnych. Podczas zajęć poznają choroby przenoszone przez kleszcze, ich objawy oraz sposoby unikania zarażenia tymi chorobami. 

6. „Znajdź właściwe rozwiązanie” (Organizator: SANEPID).
W roku szkolnym 2017/2018  realizowana jest VIII edycja programu.
Głównym założeniem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej. Zajęcia poruszają temat szkodliwości palenia tytoniu. Dają także przykłady radzenia sobie 
w różnych sytuacjach oraz poruszają tematy dotyczące asertywności i komunikacji międzyludzkiej. 
Cele szczegółowe programu:
zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego,
kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich,
kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

List do Rodziców

Wielce Szanowni Rodzice!

W szkole, do której uczęszcza Wasze dziecko, wdrożony zostanie program profilaktyki palenia tytoniu. Palenie tytoniu to nałóg, na który jesteśmy najmniej uczuleni. Może dlatego, że 30 % z nas, ludzi dorosłych – pali? To, że jest to pierwsza przyczyna najpoważniejszych chorób – nie budzi już żadnych
wątpliwości!
Nam natomiast chodzi o dzieci, o Wasze dzieci i o Twoje dziecko.
Bądź więc uprzejmy – Szanowny Rodzicu – przeczytać naszą krótką notatkę do końca, bez względu
na swoje poglądy na palenie i na fakt czy sam palisz, czy nie.
Czy Twoje dziecko próbowało już palić?
A może już pali?
Może uważasz, że palenie dziecka to nie jest problem, gdyż masz inne poważniejsze sprawy?
PAMIĘTAJ:
1. Palenie zaczyna się od spróbowania – co zdarza się większości dzieciom i to nierzadko
    w bardzo młodym wieku.
2. Niektórzy zaczynają eksperymentować z paleniem, co najczęściej przypada na V i VI klasę,
    a to może się przerodzić w systematyczne palenie i doprowadzić – tak, jak u ludzi dorosłych– do
    nałogowego palenia!
3. Dzieci z rodzin, w których jedno z rodziców pali, dwukrotnie częściej niż dzieci z rodzin niepalących, stają 
   się nałogowymi palaczami. Gdy obydwoje rodziców palą – to prawie pewne jest pojawienie się w rodzinie
    nowego palacza.
4. Palenie wpływa nie tylko na pogorszenie stanu zdrowia dziecka, lecz również na gorsze wyniki w nauce.
Dlaczego dzieci sięgają po papierosa?
1.Ponieważ palą koledzy
   Wpływ rówieśników, presja wywierana na innych są ogromne
   Wpływ grupy może być wtedy niebezpieczny, gdy dziecko nie potrafi odmówić, powiedzieć
   “nie palę” i nie czuć się głupio z tego powodu.
2.Ponieważ czują się słabi, mało wartościowi
    Dziecko ma wrażenie, że paląc papierosa staje się dorosłym.
   Obraz palacza – osoby dojrzałej, zadowolonej, pełnej humoru i fantazji, człowieka sukcesu – palenie jest 
    przedstawione przez aktorów w filmach, idoli w programach młodzieżowych, na koncertach itp. Któż z nas
    nie chciałby takim być? Ale to przecież tylko chwyt reklamowy! Palenie nie jest sposobem na sukces, wręcz
    przeciwnie – przysparza nam różnych problemów, zwłaszcza zdrowotnych.
3.  Ponieważ palą rodzice lub starsze rodzeństwo
     Przykład jest zaraźliwy, zły przykład rodziców również.
 Nasz program ukierunkowany jest na:
uczenie dzieci umiejętności odmawiania – co powinno wpłynąć na wzrost odporności na
               wpływy rówieśników;
uświadamianie odpowiedzialności za własny rozwój i zdrowie;
kształtowanie szacunku do siebie; zdobywanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.
Wspaniale, jeżeli Twoje dziecko posiada tego typu umiejętności.
A jeżeli sobie nie radzi albo nie zawsze sobie radzi właściwie?
Nasz wysiłek, bez Twojej pomocy i wsparcia, przyniesie niewielkie efekty. Spróbuj dokonać zmian
również w swoich zachowaniach.
Przykład jest najbardziej zaraźliwy.

Programem zostaną objęci uczniowie klas drugich. Podczas pięciu zajęć uczniowie poznają zasady działania układu oddechowego człowieka, wpływ palenia papierosów na organizm człowieka. Nauczą się również skutecznych zachowań asertywnych.

7. „Szkoła dobrego wyboru”( Organizator: ETAP).

 Podczas zajęć uczniowie zostaną zapoznani z odpowiedzialnością nieletnich, skutkami palenia papierosów, picia alkoholu i używania narkotyków. Poznają również etapy uzależnienia od nałogów. Przećwiczone zostaną scenki dotyczące zachowań asertywnych.

8. Zbiórka zużytych baterii.

Szkoła Podstawowa nr 9 
im. 42 Pułku Piechoty  w Białymstoku
ul. Legionowa 7
15 - 281 Białystok
Telefon : 85 742-06-09
faks : 85 742-82-37
e-mail:   szkola@sp9.bialystok.pl
Rekrutacja 2018